top of page

אסטרטגיות למידה ועזרה לימודית

כיתת תלם

פועלת בשכבת ט' (תנופה בגרות לאה), אשר במסגרתה זוכים התלמידים לתגבור ולתמיכה– לשם מיצוי יכולותיהם והבאתם לכדי הצלחה. כמו כן, הצוות המקצועי בכיתה מכוון לכל תלמיד ושם לו למטרה לקדם את כישורי הלמידה בכיתה . תלמידי הכיתה,מקבלים שעות תגבור ולמידה פרטנית.

תכנית שכ"ל

רכזת התוכנית אביבה מנדלאוי

שכ"ל (שיפור כישורי למידה) הינה תכנית לימודית שכבתית-בינתחומית. מטרתה של התכנית, להקנות כלים לימודיים לתלמידי שכבת ז', הנמצאים בראשית דרכם בחטיבה, מתוך אמונה, כי הבסיס להצלחה בלימודים ולהישגים טובים בכיתות הגבוהות, מבוססת על הקניית הרגלי למידה יעילים כבר בתחילת הדרך. במסגרת התכנית, התלמידים נחשפים לאסטרטגיות למידה בנושאים שונים כגון: תכנון זמן יעיל, התמודדות עם בעיית "הדחיינות", הכרת מבזבזי הזמן, התארגנות לקראת מבחן, קשב וריכוז בזמן שיעור, אסטרטגיות לשיפור הזיכרון ועוד.

השיעורים הועברו ע"י מורים מקצועיים בתחומי דעת שונים בהדרכתה של יוזמת התכנית אביבה מנדלאוי - רכזת החינוך המיוחד בביה"ס,  אשר הכירה בחשיבותה מתוקף היותה בעלת ניסיון בתחום אסטרטגיות הלמידה.

תכנית אל"ה

                                                                                    רכזת התכנית דנה רטזניצקי.
אל"ה (איתור, למידה, הערכה), הינה תכנית חטיבתית מטעם משרד החינוך. מטרת התכנית היא לקדם תלמידים בעלי יכולת למידה באמצעות העשרת דרכי הוראה ולמידת אסטרטגיות למידה ומיומנויות אורייניות במקצועות רבי מלל. בתחילת שנת הלימודים נערך בשכבת ז' מבדק למיפוי כישורי שפה ולמידה. על פי ממצאי המבדק, צוות בית הספר מאתר מכל כיתה, תלמידים אשר זוכים להשתתף בקבוצת לימוד בתחום אסטרטגיות למידה במקצועות רבי המלל, לאורך כל השנה. המורה המובילה את הקבוצה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם המורה המקצועית בכיתה וכך התלמידים נחשפים לחומר הלימוד באופן חוויתי ומעשיר.

תכנית השילוב

רכזת התכנית צאלה אברהמי

מטרת תכנית השילוב היא להעניק תמיכה חינוכית טיפולית לתלמיד הזכאי להיכלל בה, בנוסף לתמיכה הניתנת לו על ידי הצוות החינוכי הרגיל של בית הספר. שילוב התלמידים נעשה תוך יצירת ארגון הסביבה הלימודית, הפיזית והטכנולוגית בהתאם לצורכי התלמידים, מתן התאמות, שינויים של חומרי הלמידה במידת הצורך, ההוראה וההיבחנות. התלמידים מקבלים תמיכה הכוללת: הוראה מתקנת, שילוב חברתי, טיפולים ביצירה ובהבעה, טיפולים פרא- רפואיים, סייעת ושירותים פסיכולוגים, כל זאת ע"פ תכנית חינוכית יחידנית שתוגדר לכל תלמיד ואשר מטרתה לאפשר לו להמשיך ללמוד במסגרת החינוך הרגיל ולהשתלב בה.

 - תכנית מל"א

מענה לתלמידים בסכנת נשירה    

  • יצירת קשר אישי בין התלמיד/ה  והמורה/ איש הצוות.

  • מתקיימת התבוננות והתחברות לכוחות וליכולות של התלמידים וכתוצאה מכך נוצרת אצלם תחושת מסוגלות .

  • מתן  מענה לצרכים של התלמידים בחשיבה משותפת עימם.

  • מסגרת שפועלת במספר צירים במקביל: האחד הצרכים של התלמיד/ה והשני  הנעשה בכיתה.  המל"א  יוצר את הגשר בין התלמיד/ה לכיתת האם.

bottom of page