top of page

היסטוריה

רכזת המגמה: רענן נוימרק

 

 

במגמת ההיסטוריה לומדים 3 יחידות לימוד המצטרפות ל-2 יחידות החובה.

המגמה מורכבת משני חלקים: סדנה בהנחיית המורה ובחינת בגרות. בסדנה בוחר המורה נושא להעמקה. הסדנא נמשכת שנה ובסיומה כותבים התלמידים עבודה בהנחיית המורה, שאותה בודק המורה המלמד את הסדנה ומשקלה 20% מציון הבגרות בהיסטוריה מורחב (5 יחידות לימוד).

דוגמאות אפשריות לנושא הסדנה: "הכול אנשים – דמויות היסטוריות בתולדות היישוב והקשר ביניהן למקומות, סוגיות ופרשיות בתקופת היישוב והמדינה", "המאה ה-20 בראי הקולנוע", "היסטוריה ישראלית בראי הקולנוע", "משטרים טוטליטריים במאה ה-20".

שתי היחידות הנוספות שאנו מלמדים בבית הספר הן: "קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה", ו"תולדות ארצות-הברית". ההוראה חווייתית ומשולבים בה סרטים, מצגות, ניתוח קטעי מקור ותמונות היסטוריות

image_2021-11-06_135638.png
bottom of page