top of page

כימיה 5 יח"ל

כימיה היא מדע, החוקר את החומרים ואת הקשר בין המבנה שלהם לתכונותיהם, ועוסק בתהליכי שינוי שחלים בחומר ובאנרגיה. ברמה הלאומית, לכימיה מקום משמעותי מאד בחיי היום יום. התעשייה הכימית, תעשיית ההי טק, תעשיית התרופות, תחום הביולוגיה המולקולרית, הביוטכנולוגיה, מדעי המוח ועוד, כל אלו קשורים בקשר הדוק וישיר לכימיה, ותורמים לכלכלת המדינה, לפיתוחה ולמעמדה בעולם.

 

 

תכנית הלימודים בכימיה מיועדת לתלמידים הבוחרים ללמוד כימיה בהיקף של 5 יחידות לימוד.

התכנית היא מודולרית וכוללת 5 יחידות לימוד, הנחלקות לשלוש קבוצות:

 • היחידה הראשונה

 • היחידה השנייה והיחידה השלישית

 • היחידה הרביעית והיחידה החמישית

 

תחומי הלימוד

היחידה ראשונה -  מקבלים התלמידים רקע כללי בכימיה, נלמדים נושאים כגון: התפתחות הכימיה, עולם כימי עתיר טכנולוגיה, בריאות וחולי ומה שביניהם, כימיה והחיים, סביבות ואיכויות, עולמן של מולקולות הענק, תהליכים על פני כדור הארץ ועוד.

 

יחידה שנייה ושלישית –  הנושאים הם: חומרים ותגובות בהיבט כמותי, קריאת מאמר מדעי, הכול כימיה,

כימיה ... זה בתוכנו,  כימיה והסביבה , טעם של כימיה, חומרים כבקשתך ועוד.

 

 יחידה רביעית וחמישית – הנושאים הם: אנרגטיקה ודינמיקה, כימיה אורגנית, ביוכימיה, כימיה פיזיקלית, כימיית פני-שטח, כימיה של הסביבה ועוד.

 

תתקיים בחירה של נושאי הלימוד על פי שיקולי דעת בית ספריים.

במהלך שלוש שנות הלימוד במגמה התלמידים יבצעו מגוון ניסויים במעבדות מתקדמות ומשוכללות בבית הספר.

בכיתה י"א ניגשים התלמידים לבחינת בגרות ברמה של 3 יח"ל.

בכיתה י"ב ניגשים התלמידים לבחינת בגרות ברמה של 2 יח"ל

 

דרכי הוראה

 • הדמיות ומודלים ממוחשבים 

 • מאגרי מידע וחומרי למידה ממוחשבים

 • משדרים בערוצי המדע וסרטי וידאו

 • מאמרים רלוונטיים מהעיתונות וידיעות מאמצעי תקשורת אחרים

 • קריאה ביקורתית של מאמר מדעי

 • עריכת פרויקטים ולמידת חקר   

bottom of page