top of page

הגדרה מדעית למושג אנלוגיה ?

אֵנוֹלוֹגְיָה - היא יחס של דמיון, השוואה בין שני דברים ויותר. אנו משתמשים באנלוגיות בחלקים נרחבים של חיינו, מאחר שהן כלי חשיבה והבנה בסיסי. כל יצירת מושג חדש (קטגוריזציה) פירושה מתיחת קשר אנלוגי בין כמה דברים שונים. המונח ציפורים, לדוגמה, מאגד תחתיו סוגי ציפורים שונים על בסיס קשרי דמיון מסוימים ביניהם.

במסגרת לימודי המגמה התלמידים לומדים ונפגשים רבות במושג אנלוגיות, האנלוגיה היא  דרך לערוך הקבלה למושגים מדעים רבים שהם לומדים במגמה .תלמידי המגמה השתתפו בסמינר ארצי מדעי בנושא אנלוגיות במוזיאון המדע ומוזיאון ישראל בירושלים ,בסמינר נחשפו התלמידים למושג אנלוגיה בדרכים שונות וערכו פעילויות מאתגרות בנושא.

סמינר בנושא אנלוגיות לתלמידי המגמה המדעית הנדסית שכבת י

מדעית-הנדסית.png
image_2021-12-12_171427.png
bottom of page