top of page

תקשורת

תקשורת היא אחת מהזירות החברתיות והתרבותיות המרכזיות.

לימודי התקשורת מהווים הזדמנות חשובה לבירור האופן שבו

מועברים בתקשורת ערכים כגון שפה ותרבות ישראלית; סובלנות,

פלורליזם וקבלת האחר; מוסר; אחריות, ערבות חברתית ואזרחית;

דמוקרטיה ועקרונותיה; ערכים סביבתיים וחינוך לבריאות. לימודי

התקשורת מהווים הזדמנות חשובה לחינוך לערכים אלה, ומנגד לחנך

לצריכה ביקורתית של תקשורת שלעיתים

מציגה ערכים הסותרים את אלה שנמנו לעיל.

 

לימודי התקשורת מורכבים משילוב בין לימודים עיוניים ללימודים מעשיים. אחד מהיעדים המרכזיים של לימודי התקשורת העיוניים הוא להקנות כלים לקריאה, לצפייה ולהאזנה המכשירים את התלמידים  להיות צרכנים ביקורתיים של תקשורת.

בלימודי התקשורת המעשיים יתוודעו התלמידים לכלים העיקריים של התקשורת החזותית, יבינו את הקשר בין צורה ותוכן וילמדו להשתמש באופן מושכל בשפה החזותית לצורך הפקת הגמר.

שילוב זה בין הלימודים העיוניים למעשיים מכשיר את התלמידים למעורבות ואחריות חברתית.

 

תחומי הלימוד:

3 יח"ל עיוניות:

יחידה ראשונה – תקשורת, שפה ומציאות.

יחידה שניה – תקשורת ודמוקרטיה.

יחידה שלישית – תקשורת וטכנולוגיה או תקשורת כתרבות.

2 יח"ל מעשיות:

יחידה ראשונה- היכרות עם התקשורת החזותית ושליטה בטכנולוגיות באמצעות תרגול מעשי והתנסותי.

יחידה שנייה-  פרויקט הגמר (תערוכת צילומים), שילוּוה בתיק הפקה מקוון.

 

רק אצלנו במגמה:

התלמידים יבקרו במערכות תקשורת, במוזיאונים ובתערוכות צילום, יפגשו עם אנשי תעשיית התקשורת והקולנוע כמו גם מפגש עם האקדמיה. הם ישתתפו בתחרויות יצירה צעירה למטרות מפגש עם תלמידי מגמות מכל הארץ, חשיפת התוצרים ועידוד היצירה שלהם.

image_2021-11-06_140351.png
image_2021-11-06_140507.png
image_2021-11-06_140529.png
image_2021-11-06_140555.png
bottom of page