top of page

מידע לתלמיד:

משו"ב - מידיות שקיפות ובקרה
 

משו"ב הורים הינו ערוץ תקשורת נוסף בין הצוות החינוכי

של בית הספר ובין התלמיד והוריו. באמצעות תוכנה זו 

ההורים והתלמיד יכולים לעקוב אחר תפקוד, הישגים,

ארועי משמעת, הודעות ביה"ס ובנוסף – לקיים קשר  

המורים.

 

השימוש במשו"ב מאפשר לנו נגישות למידע בזמן אמת

ואפשרות לסייע בהערכה מעצבת ושיפור במקום שנדרש.

 

המידע נשמר במערכת מאובטחת על ידי סיסמאות והרשאות, כך שהמורה מקבל אך ורק את הנתונים הנוגעים למקצוע שלו בכיתות בהן הוא מלמד, ואילו המחנך בשכבה מקבל מידע הנוגע לכיתה או לשכבה להם הוא אחראי.

 

חשוב לנו שתתעדכנו באופן שוטף במידע אותו אנו מזינים במשו"ב, אשר יאפשר לכם לקבל תמונה עדכנית הנוגעת לתפקוד ולהישגיי ילדיכם.

 

הגישה למערכת אפשרית מכל מחשב או מכשיר סלולרי המחובר לרשת האינטרנט תוך שימוש בתוכנת גישה יעודית, שימוש במספר ת.ז. וסיסמה אישית. סיסמה אחת מאפשרת להורה גישה לכל ילדיו הלומדים בקרית החינוך. התלמיד/ה מקבל סיסמה למידע הנוגע לו בלבד.

 

לכניסה למשוב לחצו על כאן או על התמונה.

mashov.png
Unגדגדגtitled.png
משוב ציל

:טפסים

טפסים למילוי

אישור פרסום תמונות

 בקשת הנחה לתשלומי הורים

הצהרת בריאות

:רשימת ספרים
רשימת ספרים

מעודכן ל-תשפ"ד

רשימת ספרים - ח'

רשימת ספרים - י"א

רשימת ספרים - ז'

רשימת ספרים - י'

רשימת ספרים - תל"ם

רשימת ספרים - ט'

רשימת ספרים - י"ב

bottom of page